WYPOŻYCZALNIA

Warunki najmu

REGULAMIN WYNAJMU SPRZĘTU

 

1. Warunki wynajmu sprzętu

 

 1. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie umowy wynajmu spisanej pomiędzy Krak Clean Dorota Jasieńska zwaną  WYNAJMUJĄCYM a osobą fizyczną lub firma wypożyczającą sprzęt zwaną w dalszej części NAJEMCĄ
 2. Spisanie umowy wiąże się:
 1. Osoby fizyczne: okazanie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem
 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: okazanie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem oraz podani numeru NIP
 3. Spółki prawa handlowego, Numer KRS, jeżeli osoba wynajmująca nie widniej w KRS to musi przedstawić pełnomocnictwo wystawione przez osoby uprawnione do reprezentacji. Numer NIP Spółki oraz dwa ważne dokumenty ze zdjęciem
 1. Umowa spisywana jest na czas określony podany przez NAJEMCĘ.
 2. WYNAJMUJĄCY  uzależnienia wydanie przedmiotu najmu od wpłacenia przez NAJEMCĘ

kaucji na zabezpieczenie odszkodowania za utratę, uszkodzenie  kradzież lub dewastacje przedmiotu najmu podczas eksploatacji sprzętu. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości przedmiotu.

 1. Kaucja pobierana jest w gotówce lub wpłacana w formie przedpłaty na konto ………………………………………………………………………………………….
 1. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w gotówce lub na konto podczas zwrotu przedmiotu Najmu.
 2. Czynsz liczony jest według stawki dobowej oznacza zwrot przedmiotu najmu przed 24 godzinami. Zwrot sprzętu po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej dobowej stawki.
 3. Wypożyczany sprzęt jest w pełni sprawny technicznie, nie podlega amortyzacji ani wykupowi.
 4. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).
 5. Faktury VAT będą wystawiane na życzenie NAJEMCY

 

 

 

2. Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

 

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, bez żadnych ukrytych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY zapoznaje NAJEMCĘ z instrukcją obsługi i robi szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. WYNAJMUJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu.
 4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.
 5. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do dokonywania napraw usterek przedmiotu najmu, które nie zostały wywołane przez NAJEMCĘ lub osoby za pomocą, których wykonywał on jakiekolwiek czynności lub działania faktyczne. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania przez WYNAJMUJĄCEGO odpowiednich części zamiennych. O awarii i usterkach NAJEMCA zobowiązany jest informować niezwłocznie WYNAJMUJĄCEGO. Za czas naprawy nie jest pobierana opłata najmu.
 
 

3. Zobowiązania NAJEMCY

 

 1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. NAJEMCA oświadcza, że został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
 4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
 5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie. Kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania. O zdarzeniach  opisanych w pkt.5 NAJEMCA  powiadomi WYNAJMUJĄCEGO telefonicznie lub na piśmie bezzwłocznie.  Do czasu zawiadomienia organów ścigania o kradzieży, WYNAJMUJĄCY naliczać będzie NAJEMCY wynagrodzenie wg stawek dobowych.
 6. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu WYNAJMUJĄCEMU wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie 7 dni od stwierdzenia kradzieży. Wartość odtworzeniowa to aktualna cena maszyny o podobnym przebiegu i roku produkcji.
 7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy. Gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy Najemca zwróci jego wartość odtworzeniową liczoną jak w pkt. 6 powyżej w terminie 7 dni od daty stwierdzenia uszkodzenia / zniszczenia
 8. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały NAJEMCĘ. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego wyznaczonego przez WYNAJMUJĄCEGO, którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu.
 9. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
 10. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 
 

4. Zwrot sprzętu

 

 1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
 2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i
 3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia według obowiązującego cennika.
 
 

5. Zerwanie umowy wynajmu

 

 1. WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

– Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie zaprzestaje używać go w taki sposób

– Najemca oddał przedmiot najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim, bez pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO

– Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie

– samowolnego przedłużenia czasu użytkowania

– braku rozliczenia za okres przekraczający 7 dni

 

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
 2. Umowę wynajmu sprzętu sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony
 3. Sprawy nie uregulowane niniejszy regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.